اینجوری که فیلم کیمیا پیش میره 

.

.

.

 

.

.

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.خرمشهر رو خدا آزاد نکرد . . . 

کیمیا آزاد میکنه . . . حالا ببین