میگن وقتی مکارم عروسی کرده بود ...

.

.

تا 40 روز داشتن حالیش میکردن این مال خودته!! بُکُن حروم نیس !