مورد داشتیم که یارو رو بردن

دم دفترمدرسه

مدیر ازش پرسیده: چرا انقد دیر میای؟

.

.

.

.

.

یاروم گفته :هـــه من خودم یه پا مدیرم

باور نداری لینکو بدم ادد کن

نه ینی تا این حد شـــاخ