گوز چیست؟

.

.

روح غذا هایی هست که بعد از هضم شدن از بدن خارج میشن

اینو عمراً نمیدونستین بگی شنیدم میگوزم تو روح و روانتاااا